Vul een zoekwoord in

Privacyverklaring

GZ-Plein gebruikt internettechnologie om diensten en of handelingen aan te bieden. Het gebruik van internettechnologie noodzaakt GZ-Plein om een privacyverklaring te hebben, welke geraadpleegd moet kunnen worden door de gebruiker die gebruik maakt van de diensten en of handelingen via internet.

Via internet worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. GZ.PLEIN acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door GZ.PLEIN dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

GZ.PLEIN is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2019.

Doeleinden

GZ.PLEIN verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring,  tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van GZ.PLEIN.

Door het gebruik van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan  bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt ter verwerking. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor degene die de functionaliteit als particulier of als werknemer gebruikt.

Wij gebruiken de volgende gegevens om onze diensten te kunnen leveren en of af te handelen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuur adres
 • E-mailadres
 • Gegevens Zorgverzekeraar
 • Contactgegevens huisarts of verwijzend arts
 • Betalingsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je gedrag en activiteiten bij gebruik van de functionaliteit.

GZ.PLEIN kan deze gegevens analyseren om daarmee het aanbod van producten, diensten en de dienstverlening te verbeteren en om deze beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren.

Bewaartermijn

GZ.PLEIN bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Contactformulier en nieuwsbrief

GZ.PLEIN biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en of diensten. Uw adres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid waarmee u zich kunt afmelden.

Als u gegevens achterlaat, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de vraagstelling of de inhoud van de e-mail nodig is voor beantwoording en afhandeling daarvan.

Communicatie

Wij kunnen via e-mail met u contact opnemen voor:

 • Nieuwsbrief
 • Aanbieden producten en diensten
 • Informeren over wijzigingen in producten en diensten
 • Productverbetering

Bij iedere communicatie via e-mail wordt een afmeld mogelijkheid aangeboden.

Registreren

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten dient u zich eerst te registreren. De registratiegegevens bewaren wij zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging

Wij nemen op basis van de stand der techniek passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens te voorkomen en of te beperken. Indien wij misbruik en of ongeautoriseerde toegang vaststellen zullen wij dat conform geldende wet en regelgeving melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze functionaliteit. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze functionaliteit, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te aller tijden contact met ons opnemen.